Wykonawca, który złożył w postępowaniu dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania podlega wykluczeniu z postępowania, a jego ofertę uważa się za odrzuconą.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę jeśli jest pewien, że złożone informacje są nieprawdziwe, a wykonawca, składając je, co najmniej nie zachował należytej staranności. Zamawiający mogą mieć dylemat, czy można w takiej sytuacji wzywać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

Art. 26 ust. 3 PZP służy do uzupełniania dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw w przypadku, gdy nie zostały one złożone lub są wadliwe. Ustawa nie wyjaśnia tego, co oznacza pojęcie „wadliwy”. Z orzecznictwa wynika jednak, że chodzi tu o dokumenty czy oświadczenia, które zasadniczo nie potwierdzają okoliczności, na którą zostały złożone, czyli np. wykonawca składa referencje potwierdzające wykonanie przez niego dostaw 100  monitorów, podczas gdy wymagane było przedłożenie referencji potwierdzających wykonanie dostaw 100  komputerów. Dokument ten nie potwierdza więc okoliczności, na którą został złożony. Dokument ten byłby natomiast nieprawdziwy, jeśli wynikałoby z niego, że wykonawca zrealizował dostawy 100 komputerów, a tak naprawdę obejmowały one jedynie 50 takich komputerów.

Pomiędzy dokumentem wadliwym a nieprawdziwym istnieje zatem zasadnicza różnica. Z orzecznictwa i doktryny wynika, że dokumenty wadliwe podlegają uzupełnieniu, ale nie dotyczy to dokumentów nieprawdziwych, gdyż nie można zastąpić dokumentu nieprawdziwego dokumentem prawdziwym.

Wobec tego należy uznać, że wykonawca nie ma możliwości naprawienia błędu polegającego na złożeniu nieprawdziwych informacji. Posłużenie się takimi dokumentami praktycznie zawsze będzie wiązało się z sankcją wykluczenia.