Urząd Zamówień Publicznych (UZP) opublikował zapowiadaną od dłuższego czasu opinię dotyczącą oceny dopuszczalności złożenia oferty w formie skanu podpisanego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. UZP uznał za prawidłowe złożenie oferty poprzez podpisanie skanu wydrukowanej oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opinia UZP potwierdza zatem nasze stanowisko przedstawioną w jednym z naszych ostatnich artykułów.

UZP wyjaśnia, że ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej, następnie przekształconą w postać elektroniczną np. poprzez jej zeskanowanie, powinno się traktować jako dokument elektroniczny.

W omawianej opinii UZP uznał przede wszystkim, że: „W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty”. Jednocześnie UZP podkreślił również zbędność uprzedniego opatrzenia takiej oferty własnoręcznym podpisem.

W dalszej treści opinii UZP wskazał, że: „Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. Nieistotność metody utworzenia dokumentu elektronicznego można wywieźć z interpretacji m.in. artykułu 3 pkt 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który stanowi, że do uznania danego dokumentu za dokument elektroniczny wystarczy stwierdzenie, iż stanowi on będący „odrębną całością znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych”.

Liczymy, że opinia UZP finalnie zakończy spór co do traktowania jako oryginału zeskanowanej oferty opatrzonej następnie podpisem elektronicznym.

Pełną treść opinii UZP można znaleźć pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne