Istnieje grupa zamawiających, którzy przy udzielaniu zamówień mogą być zobowiązani do stosowania zarówno reżimu klasycznego, jak i sektorowego – to zamawiający klasyczni, którzy dodatkowo prowadzą działalność sektorową.

W przypadku takich podmiotów niejednokrotnie powstają wątpliwości, który reżim ustawy stosować, jeśli dane zamówienie ma w części służyć działalności sektorowej, jak i pozasektorowej (np. zamówienie na remont siedziby zamawiającego, usługi sprzątające czy wyposażenie biura). Sprawę tę komplikuje też fakt, że przedstawione w tym zakresie stanowisko UZP różni się od wykładni prawa unijnego.

Z wykładni prawa unijnego wynika, że w przypadku zamówień mieszanych należy zbadać, jakiej działalności zamówienie ma służyć w przeważającej części i zastosować reżim, któremu ta właśnie część zamówienia podlega (oceny takiej dokonuje się z uwzględnieniem np. wartości poszczególnych części zamówienia przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów działalności). Przykładowo, jeśli 60% przedmiotu zamówienia ma służyć działalności sektorowej, stosujemy reżim sektorowy, przy czym bez znaczenia wydaje się tutaj wartość części zamówienia przeznaczonej do działalności pozasektorowej (niezależnie od tego, czy przekracza próg bagatelności, czy nie).

Z wykładni przyjmowanej przez UZP wynika natomiast, że do zamówień mieszanych stosujemy co do zasady reżim klasyczny, jako bardziej rygorystyczny, o ile część zamówienia mieszanego przeznaczona do wykonywania działalności pozasektorowej przekroczy próg bagatelności (równowartość 30.000 euro). Z uwagi na to, że opinia UZP nie jest w tym zakresie zupełnie jasna, nie można wykluczyć wywodzenia z niej wniosku, zgodnie z którym reżim klasyczny stosujemy także do takich zamówień, których łączna wartość przekracza próg bagatelności, ale wartość tej części zamówienia, która ma służyć działalności pozasektorowej jest niższa od tego progu (przykładowo wartość zamówienia to 40.000 euro, przy czym wartość części przeznaczonej do działalności pozasektorowej nie przekracza 30.000 euro).

Z uwagi na powyższe wątpliwości wybór  reżimu stosowanego do zamówień mieszanych każdorazowo wymaga wnikliwej analizy. Wydaje się, że dopóki nie dojdzie do ujednolicenia stanowisk w tym zakresie bezpieczniejszym rozwiązaniem dla zamawiających będzie stosowanie do udzielania takich zamówień reżimu klasycznego, jakkolwiek nie zawsze wydaje się to zasadne.