Po nowelizacji PZP podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w dalszym ciągu nie mogą,  co do zasady, ubiegać się o udzielenie tego samego zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia.

Nowelizacja wprowadziła jednak 2 zasadnicze zmiany dotyczące tej podstawy wykluczenia:

  • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inny wykonawca składa się nie wraz ofertą, ale dopiero po otrzymaniu informacji, kto złożył ofertę/oferty częściowe lub wniosek o udział w postępowaniu,
  • oświadczenie to nie musi, a nawet nie powinno zawierać całej listy grupy kapitałowej, do której wykonawca należy. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 24 ust. 11 PZP wykonawca składa powyższe oświadczenie w ciągu 3 dni od dnia:

  1. w przypadku przetargu nieograniczonego – zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, czyli informacji publikowanej niezwłocznie po otwarciu ofert wskazującej m.in. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  2. w przypadku postępowania w pozostałych trybach tj. przetargu ograniczonym, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego – przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków. 

Oświadczenie to składa się zatem dopiero po poznaniu konkurentów w postępowaniu. Ustawodawca zrezygnował z żądania od wykonawców całych list grup kapitałowych, do których należą, zastępując je prostym oświadczeniem, o którym mowa w § 5 pkt 10 nowego Rozporządzenia „Dokumentowego” – oświadczeniem o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca nie ma więc już potrzeby przygotowywania listy całej grupy kapitałowej na potrzeby postępowania. Co więcej, żaden przepis Rozporządzenia ani PZP nie daje obecnie podstawy do formułowania wobec niego takiego żądania (poprzednio podstawę tę stanowił art. 26 ust. 2d PZP – obecnie uchylony).

W treści oświadczenia wykonawca powinien ograniczyć się do wskazania tylko tego konkurenta lub konkurentów, którzy należą do tej samej co on grupy kapitałowej i złożyli w postępowaniu ofertę, ofertę częściową lub wniosek o udział w postępowaniu.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz z oświadczeniem, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Omawiana zmiana stanowi pewne ułatwienie dla zamawiającego, który nie musi już weryfikować niekiedy wielostronicowych list grup kapitałowych wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, a otrzymuje w tym zakresie jednoznaczne oświadczenie od samego wykonawcy. Z drugiej strony zmiana ta nie stanowi znacznego obciążenia dla  samych wykonawców, którzy muszą jedynie pamiętać o dotrzymaniu terminu na przekazanie omawianego wyżej oświadczenia, dlatego też zmianę tę należy ocenić pozytywnie.