Kilka dni temu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pojawiła się informacja, że w dniu 11 marca 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji odstąpiło w całości od umowy na zaprojektowanie i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, zawartej 6 kwietnia 2018 r. ze spółką DXC TECHNOLOGY Polska Sp. z o.o. (dawniej: ENTERPRISE SERVICES Polska Sp. z o.o.). Jako przyczynę tej decyzji UZP wskazał zwłokę Wykonawcy w realizacji umowy.

Celem przypomnienia należy wskazać, że przetarg na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu” Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło już 19 października 2017 roku. Z kolei, wyboru oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający ostatecznie zawarł umowę, dokonano dopiero 15 marca 2018 r. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zamawiającego, a zaakceptowanym przez Wykonawcę, końcowy odbiór Platformy e-Zamówienia miał nastąpić do 31 marca 2020 r. Przy czym wersja testowa powinna zostać uruchomiona już w 2019 roku. Wykonawca otrzymał zatem 2-letni termin na wdrożenie nowego narzędzia od chwili zawarcia umowy.

Co istotne, uruchomienie Platformy e-Zamówienia miało w zamyśle UZP i Ministerstwa Cyfryzacji zbiec się z wejściem w życie przepisów wprowadzających obowiązek pełnej elektronizacji, a więc także dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość opiewa na kwotę poniżej progów unijnych. [1] Informacja dotycząca odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wybranym wykonawcą po roku od jej zawarcia stawia jednak pod znakiem zapytania możliwość uruchomienia Platformy e-Zamówienia już w I kwartale 2020 r., a tym samym zastąpienia miniPortalu nowym narzędziem.

Z uwagi na całkowite, a nie tylko częściowe, odstąpienie od umowy z poprzednim Wykonawcą, wydaje się, że jedynym możliwym scenariuszem jest przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powierzenie wykonania Platformy w całości innemu podmiotowi. Na razie nie wiadomo, czy nowy przetarg będzie nawiązywał do warunków poprzedniego postępowania, czy też koncepcja się radykalnie zmieni. Biorąc jednak pod uwagę termin wykonania umowy, od której odstąpiono, można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że powstanie znaczne opóźnienie we wdrożeniu Platformy e-Zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń.

Zdaje się, że zarówno zamawiający, jak i wykonawcy jeszcze przez długi czas będą zmuszeni korzystać z komercyjnych rozwiązań zakupowych lub tymczasowego i niepełnego rozwiązania – miniPortalu, który – jak pokazuje praktyka – bywa narzędziem zawodnym. Czas również pokaże, czy obowiązek stosowania komunikacji elektronicznej nie ulegnie dalszemu odroczeniu właśnie z uwagi na odstąpienie od umowy na wdrożenie Platformy e-Zamówienia.

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD

Istotną informacją dotyczącą elektronizacji jest również rozpoczęcie stopniowego zamykania przez Komisję Europejską portalu ESPD, które rozpocznie się już w kwietniu 2019 r. W związku z tą zapowiedzią, wychodząc naprzeciw zamawiającym i wykonawcom, UZP przygotował i uruchomił nieodpłatne narzędzie wspierające ww. podmioty w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Formularz JEDZ wykonawcy mogą teraz wygenerować na stronie internetowej UZP.

UZP udostępnia usługę eESPD w oparciu o oprogramowanie opracowane przez Komisję Europejską. Jak informuje sam UZP zamawiający i wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wnioski

Pomimo przejściowych trudności we wdrożeniu Platformy e-Zamówienia, UZP nie poprzestaje w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju i wsparcia elektronizacji zamówień publicznych. Dowodem na to jest uruchomienie przez UZP w ostatnich dniach platformy JEDZ/ESPD, która zastąpi narzędzie Komisji Europejskiej, a także udostępnienie w październiku 2018 r. miniPortalu.

Na ten moment nic również nie wskazuje na zamiar ustawodawcy co do ewentualnego dalszego odroczenia wejścia w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów unijnych, które planowane jest na dzień 1 stycznia 2020 r. Niewykluczone jednak, że przedłużające się prace nad utworzeniem platformy zakupowej skłonią UZP do refleksji w tym przedmiocie.


[1] Odroczenie obowiązku prowadzenia komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r. nastąpiło na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1603).