Po nowelizacji PZP dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. zamawiający zostali zobowiązani do wskazywania w protokole postępowania powodów, dla których nie dokonali podziału zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt 11 PZP).  Tym samym ustawodawca wprowadził niejako tylnymi drzwiami obowiązek podziału zamówienia na części, a  przynajmniej „rozważenia” takiego podziału.  Wprowadzenie tego rozwiązania miało na celu ułatwienie dostępu do zamówień małym i średnim przedsiębiorcom, a w konsekwencji zwiększenie konkurencji w ramach danego postępowania. W praktyce pojawia się jednak wiele wątpliwości dotyczących możliwego sposobu podziału, uzasadniania braku podziału oraz stopnia jego szczegółowości.

Pewne wskazówki w tym zakresie znajdują się w motywie 78 preambuły do Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, zgodnie z którą podział zamówienia może mieć charakter ilościowy, jakościowy lub też wynikać ze specjalizacji poszczególnych sektorów, czy też kolejnych etapów projektu, a przyczynami braku podziału mogą być:

  1. ograniczenie konkurencji,
  2. nadmierne trudności techniczne,
  3. nadmierne koszty wykonania zamówienia,
  4. potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Jak wynika z opinii UZP dotyczącej tej kwestii, zasadność podziału lub jego braku należy badać indywidualnie w każdej sprawie, jednak przyczyny zaniechania podziału z pewnością nie powinny być błahe oraz łatwe do usunięcia,  jak i nie mogą również wynikać z obaw zamawiającego czy jego wygody. W jednym z wyroków Krajowa Izba Odwoławcza (wyrok z dnia 25 listopada 2016 r., KIO 2124/16) doprecyzowała, że uzasadnienie braku podziału na części powinno być możliwie jak najszersze oraz zawierać dokładną analizę sytuacji rynkowej zamówień danego rodzaju. Za niewystarczające uznane zostało ogólne podanie korzystności ceny bez jednoczesnego odniesienia się do samego przedmiotu zamówienia oraz warunków rynku. W związku z tym obowiązek wytłumaczenia się z braku podziału zamówienia może niekiedy sprawiać trudności. Przygotowanie uzasadnienia wymaga bowiem od zamawiającego pewnego przygotowania i weryfikacji  sytuacji rynkowej. Jednocześnie należyta realizacja tego obowiązku może wpłynąć na zwiększenie przypadków stosowania podziału zamówienia, a tym samym wzrost konkurencyjności w ramach postępowań. Skutki wprowadzenia zmian zweryfikuje jednak dopiero praktyka.