W dniu 6 sierpnia 2018 r. Urząd Zamówień Publicznych zajął stanowisko potwierdzające, że do podpisania JEDZ w formie elektronicznej nie jest wymagane pełnomocnictwo również w formie elektronicznej, a tym samym wykonawcy skutecznie mogą posługiwać się również pełnomocnictwem w formie pisemnej.

Jak zaznaczono w stanowisku UZP „złożenie oświadczenia w postaci JEDZ nie ma zasadniczo charakteru czynności prawnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (…) W związku z powyższym art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowiący, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie – nie znajdzie zastosowania do czynności złożenia JEDZ. Oznacza to zatem, że forma składania pełnomocnictwa nie uległa zmianie z dniem 18 kwietnia 2018 r.

Tym samym UZP potwierdził pogląd wyrażony na łamach naszego bloga we wpisie z 25 kwietnia br., wskazującym, że do podpisania JEDZ wystarczające będzie pełnomocnictwo również w formie pisemnej, jakkolwiek w oparciu o inne argumenty.

Niestety przywołane stanowisko nie porusza innego, równie istotnego dla wykonawców problemu, który stanie się aktualny po wejściu w życie pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a co nastąpić ma 18 października 2018 r. W wyniku elektronizacji oferty będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, co również może wiązać się z podobnymi wątpliwościami, mianowicie, czy z zasady równoważności formy elektronicznej z formą pisemną można wywieść dopuszczalność złożenia oferty w formie elektronicznej z powołaniem się na umocowanie udzielone w formie pisemnej. Pozostaje mieć nadzieję, że UZP z wyprzedzeniem odniesie się również do tej, nader praktycznej i istotnej dla wykonawców kwestii.