Wykonawca, który złożył w postępowaniu nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu z tego postępowania, a jego ofertę uważa się za odrzuconą (art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP w zw. z art. 24 ust. 4 PZP).

Z dotychczasowego orzecznictwa sądów okręgowych wydanych na tle tego przepisu wynikało, że wykluczenie jest możliwe jedynie pod warunkiem udowodnienia wykonawcy winy umyślnej w złożeniu nieprawdziwych informacji.  Zdaniem sądów tylko celowe działanie mające na celu świadome wprowadzenie zamawiającego w błąd co do pewnych faktów mogło uruchamiać zastosowanie sankcji wykluczenia. Najnowsze orzecznictwo KIO niemal jednogłośnie poddaje dotychczasową wykładnię SO krytyce. 

W aktualnym orzecznictwie KIO dominuje pogląd, zgodnie z którym do wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu złożenia nieprawdziwych informacji wystarczy niezachowanie przez niego należytej staranności. Przepis ten nakłada na wykonawców obowiązek weryfikacji dokumentów składanych przez nich w postępowaniu. W szczególności dotyczyć to będzie dokumentów pochodzących od podmiotów trzecich (np. podmiotów, na których potencjał wykonawca się powołuje). Wykonawca powinien pamiętać, że to on, a nie podmiot, który użycza mu potencjału, ubiega się o udzielenie zamówienia i do niego należy obowiązek przekazywania informacji zgodnych z prawdą. Dlatego też działanie w zaufaniu do partnera biznesowego i zaniechanie jakichkolwiek czynności sprawdzających w stosunku do otrzymywanych od niego dokumentów może zakończyć się dla wykonawcy wykluczeniem z postępowania, nawet jeżeli nie miał na celu wprowadzania zamawiającego w błąd i działał w dobrej wierze.